Zimlink.co.th

ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ

V-MATIC คือระบบบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อเพื่อความปลอดภัยของอาคารสถานที่ จัดเก็บข้อมูลในบัตรประชาชน เช่น ชื่อ ที่อยู่ ภาพถ่ายเจ้าของบัตร วันเวลาเข้าออก หน่วยงานที่มาติดต่อ ระยะเวลาที่อยู่ในอาคาร และถ่ายภาพใบหน้าผู้มาติดต่อเป็นหลักฐาน

V-MATIC ตรวจสอบผู้มาติดต่อทุกราย หากพบว่าเป็นบุคคลต้องห้ามหรือใช้บัตรประชาชนปลอม ระบบจะแจ้งให้ทราบทันที

V-MATIC ทำงานเร็ว มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้
รับบัตรประชาชนจากผู้มาติดต่อเสียบกับเครื่องอ่าน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกในเวลาไม่ถึง 1 วินาที (กรณีใช้ใบขับขี่/พาสปอร์ต ให้วางบัตรในตำแหน่งที่กำหนด ระบบจะถ่ายภาพบัตรเป็นหลักฐาน)
บันทึกรหัสหน่วยงาน/แผนก ที่มาติดต่อ ระบบจะถ่ายภาพใบหน้าผู้มาติดต่อ
อ่านบัตรผ่าน (visitor card) ยื่นให้ผู้มาติดต่อ
เมื่อผู้มาติดต่อคืน visitor card ระบบจะอ่านบัตรเพื่อบันทึกข้อมูลออก แล้วคืนบัตรประจำตัวให้ผู้มาติดต่อ
V-MATIC.png (760 KB)

จุดเด่นของระบบ

1) ทำงานเร็วที่สุดด้วยระบบ Smart Input เพียงอ่านบัตรและกด Enter ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกทันที

2) ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 100 % อ่านข้อมูลในบัตรประชาชนได้แก่ เลขประจำตัว 13 หลัก ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ และภาพเจ้าของบัตร

3) ระบบ 2 กล้องถ่ายภาพได้ครอบคลุมกว่า กล้องตัวที่ 1 ถ่ายภาพผู้มาติดต่อขณะแลกบัตรเป็นหลักฐาน กล้องตัวที่ 2 ถ่ายภาพใบขับขี่/พาสปอร์ต กรณีผู้มาติดต่อไม่มีบัตรประชาชน

4) เตือนภัยล่วงหน้า ถ้าผู้มาติดต่อเป็นบุคคลต้องห้ามหรือใช้บัตรประชาชนปลอม ระบบจะแจ้งให้ทราบทันที

5) คืนบัตรถูกต้องและเร็วที่สุดด้วยระบบ Smart Return ที่เราคิดค้นเป็นรายแรก แก้ไขปัญหาการคืนบัตรผิดพลาดและล่าช้า

6) สนับสนุนการบริหารทุกระดับ วิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 30 รายงานละเอียดทุกแง่มุม เช่น รายงานประจำวัน เชิงวิเคราะห์และสถิติ ด้านความปลอดภัย ตรวจสอบภาพถ่าย แสดงข้อมูลในรูปกราฟ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และความพึงพอใจของการเยี่ยมชมของคุณ เพิ่มความสะดวกในการเรียกดูและทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับคุกกี้ที่จำเป็นซึ่งจำเป็นสำหรับฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ เมื่อคลิก “ข้าพเจ้าตกลง” จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราใช้คุกกี้ทั้งหมดตามนโยบายคุกกี้ของเรา คุณสามารถปรับคุกกี้ของคุณได้ทุกเมื่อในโปรแกรมจัดการคุกกี้ของเรา